Login

Permakem / Permakem AS / Betingelser

Råvarer og hjelpestoffer
Logistic/chemical solutions tailored to your company »

Betingelser

Betingelser

1. GENERELT
For våre leveranser gjelder vilkårene som fremgår her hvis ikke annet er skriftlig avtalt, for øvrig gjelder Kjøpsloven (Lov om kjøp av 13. Mai 1988 nr 27) og Incoterms 2010 (Internasjonale leveringsbetingelser).
Følgende definisjoner er brukt:
Kjøper: Kunde (som angitt i ordre/faktura)
Selger: Permakem AS
Leveranse: Varer nevnt i ordre/faktura
Leverandør: Leveransens leverandør og/eller produsent
Kjøpesum: Beløp nevnt i ordre/faktura

2. PRISER
Priser er angitt i NOK eksklusiv merverdiavgift, med mindre annet er avtalt. Hvis det ikke på forhånd er avtalt pris, er leveringsdagens pris gjeldende.
Det tas forbehold om endring i offentlige avgifter. Endringen gjelder fra samme tidspunkt som avgiftsendringen gjelder fra.

3. BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelser fremgår av ordre og faktura. Ved for sen betaling forbeholder vi oss retten til å beregne renter etter forsinkelseslovens sats.
Selger har rett til å korrigere ordrebekreftelse/faktura ved feil.

4. LEVERING
Alle leveringer gjelder FCA Skien hvis ikke andre leveringsbetingelser er avtalt.
Selger er ikke ansvarlig for forsinkelse grunnet forhold utenfor selgers kontroll. Selgers ansvar ved forsinkelse vil være begrenset til kjøpesum.

5. REKLAMASJON OG ANSVAR
Kjøperen har plikt til å undersøke varen ved mottagelsen og kontrollere at leveransen er ihht bestilling og ordrebekreftelse.
Eventuelle feil eller mangler skal forelegges selger skriftlig innen 5 arbeidsdager fra varens mottagelse. Så fremt selger avhjelper en påberopt mangel eller feil innen rimelig tid, har kunden ikke anledning til å heve kjøpet.
Selgers erstatningsansvar er begrenset til direkte tap. Selger er bare erstatningsansvarlig for indirekte tap dersom selger har utvist grov uaktsomhet.
Følgende tap skal anses som indirekte tap:
a) Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
b) Tap som følge av at varen ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
c) Tap som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt
d) Tap som følge av at varen er benyttet som innsatsfaktor/ingrediens ved produksjonen av andre produkter og disse produkter er påført mangler p.g.a. forhold ved varen
Selgers erstatningsansvar, både for så vidt gjelder direkte og indirekte tap, er under enhver omstendighet begrenset oppad til 150 % av varens verdi.
Selgers leveringsvilkår innebærer at bestemmelsene i kjøpsloven på enkelte punkter er fraveket til gunst for selger.

6. KONFIDENSIALITET
Selger forplikter seg til å behandle all informasjon om kjøper og kjøpers produkter konfidensielt og utilgjengelig for uvedkommende.

7. FORCE MAJEURE
Selgers ansvar bortfaller dersom forsinkelser skyldes en hindring som ikke selger med rimelige midler kunne unngå. Inntreffer dette, forlenges leveringen med den tid hindringen varer.

8. SALGSPANT
Ved salg av alle typer varer aksepterer kjøper at selger har salgspant i det solgte til sikkerhet for dekning av kravet på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

9. TVISTELØSNING OG VERNETING
Eventuelle tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten løses ved alminnelig domstol – med rett verneting (rettsubjektets domssogn) jmf.Tvistemålslovens §§17 og 21.